DOKUMENTY:

 

Uchwała Nr XX- 91/2012
Rady 
Miejskiej Wołominie
dnia 29 października 2012 roku

 

sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Park KulturowyOssówWrota Bitwy Warszawskiej 1920 rokunadania jej statutu

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt lit.ustawy dnia marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r.Nr 142,poz.1591późn. zm.)oraz art. ust.1,art. 11 ust.1,art 12 art. 13 ust. ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 2012 r.poz.406), Rada Miejska Wołominie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1

 

 1. Tworzy się dniem stycznia 2013r. samorządową instytucję kultury pod nazwąPark KulturowyOssów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku,zwaną dalejInstytucją.

 2. Patronem Instytucji jest ks. Ignacy Skorupka.

 

 

 

§2

 

Siedzibą Instytucji jest miejscowość Ossów Gminie Wołomin.

 

 

 

§3

 

Przedmiotem działania Instytucji jest upowszechnianie dziedzictwa historycznego i walorów turystycznych Ossowa, w szczególności odnoszących się do wydarzeń związanych z wojną polsko -bolszewicką, Bitwą Warszawską 1920 roku bojem na Polach Ossowskich w dniach 13-14 sierpnia 1920 roku oraz postawą, działalnością bohaterską śmiercią Księdza Ignacego Skorupki.

 

 

 

§4

 

Instytucji nadaje się statut brzmieniu określonym załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

 

 

 

§6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, miejskiej stronie internetowej.

 

 

 

§7

 

Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dniod dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie

 

Nr XX-91/2012 z dnia 29 października 2012 roku

 

 

 

Statut

 

 

 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą

 

Park KulturowyOssówWrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

   

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§1

 

 1. Instytucja kultury pod nazwąPark KulturowyOssów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 rokuzwana dalejInstytucjąjest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną samodzielnie gospodarującą przydzielonym nabytym mieniem.

 2. Instytucja działa szczególności na podstawie:

 

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 r.,poz.406),

  2. niniejszego Statutu.

 

 

 

§2

 

 1. Siedzibą Instytucji jest miejscowość Ossów Gminie Wołomin.

 2. Terenem działania Instytucji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zagranica.

 3. Patronem Instytucji jest ks. Ignacy Skorupka.

 

 

 

§3

 

 1. Organizatorem Instytucji jest Gmina Wołomin.

 2. Instytucja podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Wołomina.

 3. Nadzór nad Instytucją sprawuje Burmistrz Wołomina.

 4. Instytucja może korzystać tłumaczeń nazwy oraz nazwy skróconejOssówWrota Bitwy Warszawskiejzależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Zadania Instytucji

 

 

 

§4

 

Przedmiotem działania Instytucji jest:

 

  1. upowszechnianie dziedzictwa historycznego Ossowa Gminy Wołomin, tym w szczególności odnoszących się do wydarzeń związanych wojną polsko -bolszewicką, Bitwą Warszawską 1920 roku bojem na Polach Ossowskich dniach 13-14 sierpnia 1920 roku oraz postawą,działalnością bohaterską śmiercią ks. Ignacego  Skorupki,

  2. promocja walorów turystycznych Ossowa, tym szczególności aktywizowanie i angażowanie lokalnej społeczności inicjatywy uwzględniające indywidualne zbiorowe  formy uczestnictwa kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

 

 

 

 

 

§5

 

 1. Instytucja, zakresie przedmiotu swego działania, szczególności:

 

  1. inspiruje, organizuje lub współorganizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia, imprezy masowe oraz uroczystości charakterze naukowym, artystycznymi kulturalnym,

  2. popularyzuje historię działania zmierzające do wychowania młodego pokolenia Polaków duchu patriotyzmu szacunku dla przodków oraz kształtowaniu wrażliwości poznawczej dziedzinie historii,

  3. bierze udział organizacji uroczystości rocznicowych obchodów związanych z   dziedzictwem historycznym Ossowa osoby Księdza Ignacego Skorupki.

  4. tworzy prezentuje programy edukacyjne, stypendialne poznawcze, opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa zakresu swojej działalności, a także realizuje projekty zakresu public relations marketingu,

  5. udostępnianiu pomocy innym instytucjom kultury we wdrażaniu programów realizowanych przez  Instytucję,

  6. gromadzi, przechowuje, zabezpiecza, inwentaryzuje, konserwuje  eksponuje zbiory, w   szczególności postaci:artefaktów, publikacji, materiałów audio video, relacji ustnych, dokumentów, kopii, reprodukcji, fotografii innych materiałów ikonograficznych oraz magazynuje je sposób dostępny do celów naukowych wynikających zakresu działalności Instytucji,

  7. bierze udział sympozjach konferencjach tematyce historycznej kulturalnej,

  8. prowadzi obsługę turystyczną.

 

 1. Realizując swoje zadania Instytucja współpracuje z:

 

  1. Powiatem Wołomińskim, Gminą Zielonka Gminą Kobyłka, jak również innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które działają na rzecz upowszechniania wiedzy wojnie  polsko - bolszewickiej.

  2. instytucjami działającymi na terenie Gminy Wołomin,szczególności:

 

  1. Miejskim Domem Kultury Wołominie,

  2. Muzeum im. Zofii Wacława NałkowskichDom nad ŁąkamiWołominie,

  3. Miejską Biblioteką Publiczną Wołominie.

 

  1. instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oświatowo -wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniamiinnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi kraju zagranicą innymi organizacjami uczestniczącymi życiu kulturalnym,

  2. Urzędem Miejskim Wołominie, szczególności, zakresie przygotowywania planów  rozwoju Ossowa oraz promocji Ossowa gminy Wołomin kraju zagranicą,

  3. organami administracji rządowej jednostkami samorządu terytorialnego,

  4. mediami,osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

 1. Instytucja przy realizacji swoich zadań współpracuje także ze społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi, szczególności celu aktywizowania angażowania lokalnej społeczności inicjatywy uwzględniające indywidualne zbiorowe formy uczestnictwa kulturze oraz współtworzenie jej wartości, także celu tworzenia warunków do rozwoju lokalnej  aktywności artystycznej, gospodarczej hobbystycznej związanej zakresem działalności  Instytucji.

 

 

 

 

 

Rozdział  III

 

Zarządzanie organizacja

 

 

 

§6

 

   1. Instytucją zarządza reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor powoływany przez Burmistrza Wołomina trybie na zasadach określonych ustawie o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Do obowiązków Dyrektora należy szczególności:

 

  1. podejmowanie niezbędnych działań sferze organizacyjnej merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Instytucji na najwyższym poziomie,

  2. kierownictwo sprawach działalności podstawowej, organizacyjnej, administracyjnej,  finansowej oraz technicznej,

  3. nadzór nad majątkiem zasobami Instytucji,

  4. czuwanie nad racjonalnym efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi materiałowymi,

  5. przedstawianie Organizatorowi do końca lutego corocznego sprawozdania merytorycznego

  6. przedstawianie Organizatorowi projektu planu finansowego Instytucji na następny rok budżetowy do 30 września,

 

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Wołomina.

 

 

 

§7

 

   1. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Instytucji nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opiniBurmistrza Wołomina, także opinii działających Instytucji organizacji  związkowych i stowarzyszeń twórców.

   2. Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe charakterze stałym lub celu  realizacji konkretnego zadania. Powołując zespół zadaniowy Dyrektor określa  przedmiot jego zadania.skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić osoby  spośród pracowników Instytucji lub spoza ich grona. Osoby wchodzące skład  zespołu zadaniowego spoza grona pracowników Instytucji mogą tytułu prac w  tym zespole pobierać wynagrodzenie.

 

 

 

§8

 

Przy Instytucji działa Rada Programowa, jako ciało opiniodawcze doradczo -konsultacyjne oraz Komitet Honorowy.

 

 

 

§9

 

 1. Członków Rady Programowej powołuje odwołuje Burmistrz Wołomina, na wniosek Dyrektora.

 2. Rada Programowa liczy od do 15 członków.

 3. skład Rady Programowej wchodzą:

 

  1. Burmistrz Wołomina lub jego przedstawiciel,

  2. troje radnych Rady Miejskiej Wołominie wskazanych przez Radę Miejską,

  3. sołtys Ossowa,

  4. Starosta Wołomiński lub jego przedstawiciel,

  5. Burmistrz Miasta Kobyłka lub jego przedstawiciel,

  6. Burmistrz Miasta Zielonka lub jego przedstawiciel,

  7. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Wołominie,

  8. osoby zaproponowane przez Dyrektoraprzypadku, gdy Rada Programowa liczy więcej niż członków.

 

 1. Pracą Rady Programowej kieruje przewodniczący wybrany przez Radę Programową spośród jej członków.

 2. Rada Programowa:

 

  1. działa na podstawie opracowanego przez siebie zatwierdzonego przez Dyrektora  regulaminu,

  2. zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

6. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

 

§10

 

 1. Liczba członków Komitetu Honorowego nie jest ograniczona.

 2. skład Komitetu Honorowego mogą wejść przedstawiciele kultury, samorządu, biznesu,mediówpolityki, wybitni przedstawiciele nauki, przedstawiciele stowarzyszeń, fundacjii innyc organizacji, których działalność ma podobny profil do działalności Instytucji, osoby zasłużone dla Wołomina, osoby trwale związane lokalną działalnością historyczną i kulturalną inne, które  swoim dorobkiem, doświadczeniem lub uznaniem środowiskach, które reprezentują, mogą być opiniotwórcze korzyścią dla Instytucji lub mogą stać się ambasadorami działań podejmowanyh przez Instytucję.

 3. Do członkostwa Komitecie Honorowym zaprasza Dyrektor samodzielnie lub na wniosek co  najmniej ośmiu członków Rady Programowej albo Burmistrza.

 4. Członkostwo Komitecie Honorowym jest wykonywane społecznie.

 5. Członkostwo Komitecie Honorowym jest dożywotnie,zastrzeżeniem pisemnej rezygnacji z  członkostwa albo jednogłośnego wykluczenia Komitetu Honorowego przez Radę Programową.

 6. Przewodniczącego Komitetu Honorowego wyznacza Rada Programowa grona Komitetu  Honorowego, poza sięgnięciu opinii co najmniej 10% członków Komitetu.

 7. Kadencja Przewodniczącego Komitetu Honorowego trwa lata.

 8. Przewodniczący Komitetu Honorowego pełni funkcje reprezentacyjne imieniu Komitetu  Honorowego.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Pracownicy Instytucji

 

 

 

§11

 

Instytucja jest pracodawcą rozumieniu przepisów prawa pracy.Wobec pracowników czynności w  sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

 

 

 

§12

 

Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników tryb załatwiania powierzonych im spraw.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Mienie gospodarka finansowa

 

 

 

§13

 

 1. Instytucja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnych przepisach.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora, zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 3. Instytucja jest zobowiązana do przedkładania Burmistrzowi Wołomina, do końca lutego każdego  roku, rocznych sprawozdań finansowychcelu zatwierdzenia.

 

 

 

§14

 

Przychodami Instytucji są:

 

  1. dotacje Organizatora,

  2. wpływy uzyskiwane prowadzonej działalności statutowej,

  3. środki otrzymane od osób prawnych fizycznych,

  4. środki uzyskane innych źródeł.

 

 

 

§15

 

 1. celu finansowania swojej działalności statutowej Instytucja może prowadzić działalność  gospodarczą według zasad określonych w  odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:

 

  1. usług wydawniczych,

  2. organizacji imprez, szkoleń, kursów konferencji,

  3. sprzedaży zestawów edukacyjnych pamiątek,

  4. sprzedaży wydawnictw,

  5. usług fotograficznych,

  6. usług turystycznych,

  7. usług promocyjnych, najmu nieruchomości sprzedaży powierzchni reklamowych

 

 1. Działalność gospodarcza Instytucji nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jej zadań  statutowych.

 2. Dochód Instytucji uzyskany działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na  realizację celów statutowych.

 

 

 

§16

 

Do dokonywania czynności prawnych imieniu Instytucji upoważniony jest Dyrektor samodzielnie albo osoba upoważniona przez Dyrektora główny księgowy działający łącznie.

 

 

  

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§17

 

Zmiany statucie Instytucji mogą być wprowadzone trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

§18

 

Połączenia, podziału lub likwidacji Instytucji może dokonać Organizator na zasadach i w  trybie określonym ustawą organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Strona w budowie.

 

 

 

O logo

 

Wojna polsko-bolszewicka przez współczesne pokolenie nie jest pamiętana w stopniu, na jaki zasługuje. W pamięć świata wryły się hekatomby dwóch wojen światowych przykrywając rangę i sławę polskiego zwycięstwa w 1920 roku. Logo „Instytucji Kultury Ossów 1920 – Wrota Bitwy Warszawskiej” jest znakiem powstającej marki tego fascynującego wydarzenia. Dla mnie jako jego autora wyzwaniem i zaszczytem było uczestniczenie w dziele przypomnienia tej znakomitej historii.

 

Logo „Ossów 1920” jest spójnym znakiem obrazowo-słownym, w którym słowo i obraz niosą ten sam przekaz. Jako całość ma ambicje i znamiona patriotycznego symbolu. Logo ma budowę i charakter emblematu, który w swojej klasycznej postaci składa się z obrazu, inskrypcji i subskrypcji (opisu-podpisu). W terminologii współczesnego brandingu jest to ikona (in. sygnet lub po prostu znak graficzny) oraz logotyp, jako graficzny zapis nazwy. Logo w swej pełnej postaci zawiera odpowiednik subskrypcji w postaci motta pozycjonującego, in. tzw. claim-u. Wszystkie te trzy elementy mają jednolitą barwę. Wymóg białego lub neutralnego, bardzo jasnego tła jest podyktowany prostotą odwzorowania białego płatu polskiej flagi.

 

Spośród setek podobnych znak wyróżnia się tym, że flaga ma kształt proporczyka, a biały płat wieńczy grot lancy ułańskiej. Osobną i wielce znaczącą cechą logo jest jego jednolita, karmazynowa barwa. Właśnie ten odcień miała w ujęciu historycznym nasza narodowa czerwień. Potwierdza to rozpoznanie muzealnych artefaktów i aktów prawnych. 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy określił barwy odrodzonego państwa jako białą i czerwoną, zaś odcień czerwieni jako karmazynowy doprecyzowała broszura MSW wydana w roku 1921. Zmianę odcienia na cynobrowy zapisano w 1927 w aktach Konstytucji marcowej. Dzisiejszy regulowany aktualnymi przepisami opis barw jest oparty na przestrzennym modelu barw CIELUV. Wypada dodać, że jednolity kolor logo „Ossów 1920” nie ma ambicji do bycia zdefiniowanym aż tak precyzyjnie, a autorską intencją było jedynie nadanie mu osobliwego, „historycznego” odcienia.

 

Logotyp

 

Nazwa miejscowości, w której stoczono decydujący bój z komunistycznym agresorem, zespolona z datą 1920 symbolizuje całą kampanię wojenną i to, co wiąże się z „cudem nad Wisłą”. Nazwa „Ossów 1920 – Wrota Bitwy Warszawskiej” jest ujęta w charakterystyczny napis (inaczej logotyp) o zaplanowanej kompozycji i wyróżniających cechach typograficznych. Użyty krój pisma nadaje całemu znakowi charakter nowoczesnej marki i ma zadanie pozbawić go archaicznego, „muzealnego” charakteru. Przyjęta stylistyka ma pomóc pozycjonować historyczny temat jako zjawisko atrakcyjne dla dzisiejszego pokolenia i specyficznie aktualne. Dodam (będzie o tym mowa poniżej), że treść napisu (logotypu) może być wymienna nadając znakowi specyficzną funkcjonalność i znamiona historycznej narracji.

 

Liczba „20” – licznik daty Jubileuszu 2020

 

Czerwone pole obok daty „1920” wyobraża licznik dziesięciu dekad, jakie upłyną w 2020 roku licząc od daty Bitwy Warszawskiej. Pojawiająca się w polu licznika liczba „20” symbolizuje nadchodzący jubileusz jej 100-lecia. Wyobraźnia podpowiada, że cała „dwudziestka” pojawi się w całości właśnie w roku jubileuszu.

 

Siła ’20 – opowieść zawarta w znaku

 

Początek zwycięskiej walki Polaków nad komunizmem miał miejsce w Ossowie. Bitwa Warszawska wyzwoliła tak ogromny ładunek patriotycznej energii, że starczało jej aż nadto na wiele lat. Zwycięstwo dało siłę, którą próbuje obrazować znak bojowego biało-czerwonego proporca. Ten graficzny symbol doskonale wpisuje się w kontekst całego historycznego ciągu zmagań z komunizmem. Kluczowe daty tej walki są starannie dobrane, a kryterium ich wyboru to opinie historyków, przyjęta strategia i zamierzenie autora. Całość zamyka się klamrą 1920 – 1980.

 

Na potrzeby tej opowieści powstał cykl znaków: od Ossowa 1920, poprzez lata drugiej wojny światowej, lata PRL-u, aż do decydującego o upadku komunizmu zwycięstwa Solidarności w 1980 roku. Nadzwyczajna jest zbieżność dat: 14 sierpnia 1920 – 14 sierpnia 1980! Opowieść w tej linii czasu jest zamknięta. Historia zawarta w znaku staje się wyraźniejsza, kształcąca i bardziej przekonująca.

 

Postawienie znaku Ossowa nad słowem „17 Września 1939”, czy „Katyń 1940” mocno przekonuje, że były to akty zemsty Stalina na Polakach za przegraną Bitwę Warszawską, oraz że istnieje silny związek łączący te fakty historyczne.

 

Zaznaczmy, że rysunki tego cyklu znaków nie mają aspiracji bycia samoistnymi znakami tych wydarzeń, bo te wykształciły swoją własną ikonografię i tożsamość. Wyłącznym celem cyklu jest próba zilustrowania sekwencji zdarzeń zawartych pomiędzy bojem pod Ossowem a powstaniem Solidarności i wiążącego je patriotycznego motywu.

 

O tym, jak bogaty w treść może być znak graficzny świadczy świetne logo Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym obok „kotwicy walczącej” występują trzy kwadraty – biały, czerwony i czarny. Według mojej interpretacji oznaczają one „my i nasi dwaj wrogowie”. Mogę dopatrzeć się także tego, że czerwony kwadrat „czeka po drugiej stronie Wisły”. Tak więc nawet cynizm i podłość można ująć w znaku.