deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (nazwa skrócona „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”  https://ossow1920.pl/ oraz do Biuletynu Informacji Publicznej. 

Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
ul. Matarewicza 148, Ossów
05-230 Kobyłka
tel. 22 209 50 78
e-mail: biuro@ossow1920.pl


Status pod względem zgodności z ustawą:

Biuletyn Informacji Publicznej:

Data uruchomienia strony: 2016-05-18

Data aktualizacji strony: 2022-04-30

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie BIP:

Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony BIP

Możliwość zmiany powiększenia czcionki.

Możliwość zmiany odstępów między literami oraz wierszami tekstu.

Strona https://ossow1920.pl/:

Data uruchomienia strony: 2012-12-10

Data aktualizacji strony: 2022-04-30

Strona internetowa https://ossow1920.pl/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.

Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 5 podpunkt a) i b) nie są dostępne treści, które musiałyby zostać zmodyfikowane, do czego podmiot nie ma uprawnień.

Część załączników ma postać skanów dokumentów.

Filmy sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów

Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają tekst alternatywny.

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Ułatwienia na stronie https://ossow1920.pl/

Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony

Możliwość powiększania i pomniejszania czcionki na stronie

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością treści zawartych na stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Jolanta Kielczyk. Kontaktować można się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 209 50 78 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ossow1920.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski o zapewnienie dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

/Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich/

Dostępność Architektoniczna

Siedziba Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” ul. Matarewicza 148, Ossów; 05-230 Kobyłka

Główne wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb OzN. Dojście do budynku ma odpowiednią szerokość, szklane drzwi wejściowe (nie otwierają się automatycznie) mają odpowiednie wymiary oraz zawierają szerokie obramowania w szarym kolorze, które są dobrze widoczne na tle szklanych drzwi.

W budynku znajduje się punkt informacyjny z lokalizacją w pobliżu wejścia. Dodatkowo punkt informacyjny wyróżniona jest przez elementy architektury, zastosowanie różnych materiałów, kontrast wizualny. Konstrukcja lady punktu informacyjnego jest prawidłowa i umożliwia widoczność osoby, która się za nią znajduje.

Budynek  ma jedną kondygnację brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni);

Do wykończenia nawierzchni podłóg zastosowano odpowiednie, antypoślizgowe, materiały. Pomieszczenia zaaranżowane są w sposób przewidywalny i uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne pozbawione są progów, mają prawidłową szerokość 0,9 m i wysokości 2 m w świetle ościeżnicy, framugi drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką.

Informacja dla osób niesłyszących:

Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Samorządową Instytucją Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:

e-mail na adres: biuro@ossow1920.pl

fax na numer: 22 209 50 78

drogą pocztową na adres tj.: 

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
ul. Matarewicza 148, Ossów
05-230 Kobyłka

W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie znajduje się mobilna pętla induktofoniczna 

Informacja dla osób niedowidzących:

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia decyzji i komunikatów w druku powiększonym. Strona internetowa https://ossow1920.pl/ posiada ułatwienia dla osób niedowidzących. Na górze strony znajduje się ikona umożliwiająca wybór większej czcionki. Umożliwia to dostosowanie strony do własnych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni budynku.

Rozmiar czcionki
Kontrast